სამედიცინო მენეჯმენტი

მიმოხილვა

გაიდლაინი

კვლევა

CASE REPORT

სიახლეები

თარგმანი

ჩვენი თანამედროვე

ლიტერატურული გვერდი


ძებნისთვის ჩაწერეთ
4 ან მეტი სიმბოლომარათონთან დაკავშირებული სიკვდილის მიზეზი ტვინის ღეროს ჰერნიაციაა, რაც რეჰიდრატაციასთან ასოცირებული ჰიპონატრემიის შედეგია [5.00]

მწვავე რევმატიული ცხელების ეტიოლოგია და იმუნოპათოგენეზი [5.00]

პროფესია – ექიმი, მოწოდება – მკურნალი [5.00]

მძიმე საყოფაცხოვრებო პნევმონიის ­­­­­მკურნალობა მოქსიფლოქსაცინით [5.00]

მოქსონიდინის ანტიჰიპერტენზიული ეფექტურობა ჭარბწონიან და არაკონტროლირებადი არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში [5.00]


ფსორიაზისა და ფსორიაზული ართრიტის მართვა ნაწილი I. ფსორიაზი და ბიოლოგიური აგენტებით მისი მკურნალობის გაიდლაინი [14587]

მწვავე რევმატიული ცხელების ეტიოლოგია და იმუნოპათოგენეზი [13928]

არადემონსტრირებული გიგანტური ცისტადენომის შემთხვევა პუბერტული ასაკის პაციენტში [13160]

დერმატოლოგიური მანიფესტაციების კლინიკური რეკომენდაცია [12959]

ერექტიული დისფუნქცია თანამედროვე შეხედულება პრობლემაზე [11398]


თემების რაოდენობა: 16
კომენტარები: 3

ფსორიაზისა და ფსორიაზული ართრიტის მართვა ნაწილი I. ფსორიაზი და ბიოლოგიური აგენტებით მისი მკურნალობის გაიდლაინი

ავტორი: ამერიკის დერმატოლოგიის ასოციაცია – კლინიკურ სპეციალობათა საზოგადოება


გაიდლაინის სტატუსი
მიმდინარე გაიდლაინი

საკვებისა და წამლების ადმინისტრაციის (Food and Drug Administration (FDA)) გამაფრთხილებელ/მარეგულირებელი ინფორმაცია
გაიდლაინთა ეროვნული პალატის (National Guideline Clearinghouse) მიხედვით: აღნიშნულ გაიდლაინში მოყვანილია მხოლოდ ის პრეპარატები, რომელთა შესახებაც გამოქვეყნებულია მნიშვნელოვანი მარეგულირებელი და/ან გამაფრთხილებელი ინფორმაცია.
• 2009 წლის 9 აპრილი – რაპტივა (ეფალიზუმაბი) (Raptiva (efalizumab)): Genentech-ისა და FDA-ს მოთხოვნით აშშ-ს ბაზრიდან ამოღებულ იქნა ფსორიაზის სამკურნალო პრეპარატი რაპტივა პაციენტებში პროგრესული მულტიფოკალური ლეიკოენცეფალოპათიის (პმლ) რისკის გაზრდის გამო.
• 2009 წლის 4 აგვისტო – სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის (სნფ) ბლოკერები (Remicade, Enbrel, Humira, Cimzia, and Simponi): FDA-ს მიერ გამოქვეყნდა სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის ბლოკერთა კვლევის შედეგები, რომლის თანახმადაც აღნიშნული პრეპარატების გამოყენებისას ბავშვებსა და მოზარდებში იზრდება ლიმფომებისა და სიმსივნეების განვითარების რისკი.

გაიდლაინის შინაარსი
• კომპეტენცია;
• მეთოდოლოგია – რეიტინგ-სქემა და ღირებულებათა ანალიზი;
• რეკომენდაციები;
• მტკიცებულებები რეკომენდაციათა გასამყარებლად;
• გაიდლაინში წარმოდგენილ რეკომენდაციათა შესრულების სარგებელი/ზიანი;
• წინააღმდეგჩვენება.

კომპეტენცია
დაავადება/პათოლოგიური მდგომარეობა
• ფსორიაზი (ბავშვთა და მოზრდილთა);
• ფსორიაზული ართრიტი.
შენიშვნა: გაიდლაინი არ შეეხება ფსორიაზის იშვიათ ფორმებს, როგორიცაა პუსტულოზური, ინვერსიული, წვეთოვანი და ერითროდერმული ფსორიაზი.
გაიდლაინის კატეგორია
• დიაგნოსტირება;
• შეფასება;
• მართვა;
• მკურნალობა.
კლინიკური სპეციალობები
• დერმატოლოგია;
• საოჯახო მედიცინა;
• შინაგანი მედიცინა;
• პედიატრია;
• რევმატოლოგია.
სამიზნე პოპულაცია
ფსორიაზითა და ფსორიაზული ართრიტით დაავადებულები.
შეფასება/მართვა/მკურნალობა
1. ფსორიაზის კლასიფიკაცია;
2. თანადაავადებათა შეფასება;
3. ფსორიაზის მკურნალობის შეფასება ისეთი მონაცემებით როგორიცაა: ფსორიაზული მიდამოსა და სიმწვავის ინდექსი (PASI – Psoriasis Area and Severity Index); ექიმის საერთო შეფასება (PGA – Physician Global Assessment) და ფსორიაზული ნადების ჯამური ქულა სხეულის საერთო ფართობთან (BSA – Body Surface Area ) მიმართებაში;
4. ადგილობრივი თერაპია;
5. ვიწრო და, აგრეთვე, მსხვილკონოვანი ულტრაიისფერი სხივებით თერაპია, PUVA (Psoralen + UltraViolet) და მზის სხივებით მკურნალობა;
6. სისტემური აგენტები – მეტოტრექსატი, ციკლოსპორინი და ორალური რეტინოიდები;
7. ბიოლოგიური თერაპია:
• სამიზნეს პათოგენური T ლიმფოციტები წარმოადგენს – ალეფაცეპტი და ეფალიზუმაბი (alefacept and efalizumab);
• სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის ინჰიბიტორები – ადალიმუმაბი, ეტანერცეპტი, ინფლიქსიმაბი (adalimumab, etanercept, infliximab).
მხედველობაშია მისაღები
• შესაფასებელი ტესტების სენსიტიურობა და სპეციფიურობა;
• მკურნალობის უსაფრთხოება და ეფექტურობა;
• მკურნალობის გვერდითი მოვლენები.

მეთოდოლოგია
მტკიცებულებათა მოძიება/შერჩევისას გამოყენებული მეთოდები
ყველა მტკიცებულება მიღებულ იქნა MEDLINE-ის მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული 1990-2007 წლების ინგლისურენოვანი პუბლიკაციებიდან.
წყარო-დოკუმენტების რაოდენობა
არ სახელდება.
მტკიცებულებათა ხარისხისა და სიძლიერის შეფასების მეთოდები
ექსპერტთა კონსენსუსი (კომიტეტი).
რეიტინგ-სქემა:
I. პაციენტზე ორიენტირებული კარგი ხარისხის მტკიცებულება;
II. პაციენტზე ორიენტირებული შეზღუდული ხარისხის მტკიცებულება.
III. სხვა მტკიცებულებები, მათ შორის კონსენსუს-გაიდლაინები, შეხედულებები ან შემთხვევათა კვლევები.
მტკიცებულებათა ანალიზის მეთოდები
• გამოქვეყნებული მეტაანალიზების მიმოხილვა;
• სისტემური მიმოხილვა მტკიცებულებათა ცხრილებით;
• მოძიებულ მტკიცებულებათა შეფასებისთვის გამოყენებულ იყო რეკომენდაციათა ტაქსონომიის სიძლიერის უნიფიცირებული სისტემა.
რეკომენდაციათა რეიტინგ–სქემა
A. პაციენტზე ორიენტირებულ, უცვლელ და კარგი ხარისხის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული რეკომენდაცია;
B. პაციენტზე ორიენტირებულ, ცვალებად ან შეზღუდული ხარისხის მტკიცებულებაზე დაფუძნებული რეკომენდაცია;
C. კონსენსუსზე, შეხედულებასა თუ შემთხვევათა კვლევებზე დაფუძნებული რეკომენდაცია;
ღირებულებათა ფორმალური ანალიზი და გამოქვეყნებულის გადახედვა არ ჩატარებულა.

რეკომენდაციები
ფსორიაზის მკურნალობის ძირითადი რეკომენდაციები
ტოპიკური აგენტებით მკურნალობა აპრობირებულია ადგილობრივი თერაპიის კანდიდატებისათვის, მაგარამ მონოთერაპია მათთვის არასაკმარისია და საჭიროებენ სისტემურ და/ან ფოტოთერაპიას (მეტოტრექსატი, ციკლოსპორინი, ვიწრო- და მსხვილკონოვანი ულტრაიისფერი B სხივები, PUVA, ორალური რეტინოიდები და ახალი ბიოლოგიური აგენტები) (Pariser et al., 2007).
1. ულტრაიისფერი (უი) B სხივები უსაფრთხო, ეფექტური და ღირებული საშუალებაა. პათოლოგიური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებისათვის საჭიროა ვიწროკონოვანი უი სხივების 20-25 პროცედურა, კვირაში 2-3-ჯერ. სხეულის ფსორიაზულ უბანზე უი სხივებით ზემოქმედება მზის აბაზანებითაცაა შესაძლებელი.
2. PUVA თერაპია განსაკუთრებით ეფექტურია იმ პაციენტებში, რომელთაც ხანგრძლივი რემისიის პოტენციალი აქვთ. თუმცა დადასტურებულია, რომ თეთრკანიანებში მკურნალობის აღნიშნული მეთოდი სქვამოზურუჯრედოვან კარცინომისა და ავთვისებიან მელანომათა განვითარების რისკის ზრდასთანაა ასოცირებული. PUVA ასევე იწვევს ფოტოდაბერებასა და კანის სხვადასხვა სახის ცვლილებებს. ამ პროცედურისათვის საჭირო ნივთიერების – პსორალენის მიღება შესაძლოა გულისრევის მიზეზი გახდეს. იგი წინააღმდეგნაჩვენებია ორსულობის დროს. ცხადია, რომ უი B გამოსხივებასთან შედარებით PUVA მრავალი გვერდითი ეფექტით ხასიათდება, მაგრამ იგი ფსორიაზის მკურნალობის გაცილებით ეფექტური საშუალებაა.
3. მიუხედავად იმისა, რომ მეტოტრექსატი პაციენტთა უმრავლესობაში კარგ ეფექტს იძლევა, ჰეპატოტოქსიურობით ხასიათდება და მისი გამოყენება წინააღმდეგნაჩვენებია შემდეგი მდგომარეობების დროს: ორსულობა, თირკმლის ფუნქციის მოშლა, ჰეპატიტი ან ციროზი, ალკოჰოლიზმი, ლეიკემია ან თრომბოციტოპენია. უიმედო პაციენტებში ასევე გასათვალისწინებელია სხვა მედიკამენტებთან ურთიერთქმედებაც. მეტოტრექსატი იმუნოსუპრესიული აგენტია. იგი ახდენს ძვლის ტვინის სუპრესიასაც, იწვევს პნევმონიტებს, ხასიათდება ტერატოგენული მოქმედებით, აქვეითებს სპერმის რაოდენობას. მრავალი გაიდლაინის მიხედვით 1,5გ კუმულაციური დოზის შემდეგ ღვიძლის ბიოფსიაა რეკომენდებული.
4. ციკლოსპორინიც იმუნოსუპრესორული აგენტია, სრაფად მოქმედებს და ეფექტსაც მალევე იძლევა, მაგრამ ამ პრეპარატით ხანგრძლივი მკურნალობის შედეგად ისეთი გვერდითი ეფექტები ვლინდება, როგორიცაა თირკმლის ფუნქციის მოშლა, ჰიპერტენზია, ლიმფომებისა და კანის ავთვისებიანი სიმსივნეების განვითარების მაღალი რისკი. ამიტომაც ციკლოსპორინით მკურნალობის ყველაზე ხელსაყრელი ხანგრძლივობა 3-4 თვეს შეადგენს.
5. აციტრეტინი (acitretin) ფსორიაზის სამკურნალო ძალზედ ეფექტური სისტემური მოქმედების აგენტია, რომელიც იმუნოსუპრესიული მოქმედებით არ ხასიათდება. მაღალი ტერატოგენული აქტივობის გამო, აღნიშნული პრეპარატი შეზღუდვით ინიშნება მდედრობითი სქესის პაციენტებში. მკურნალობისას იზრდება მუკოკუტანეური გვერდითი ეფექტების რიცხვიც. აციტრეტინი ასევე მოქმედებს ლიპიდურ სპექტრზე, იწვევს დისლიპიდემიას. იგი ჰეპატოტოქსიურობით არ ხასიათდება. აციტრეტინი ხშირად უი და PUVA თერაპიასთან კომბინაციაში გამოიყენება.
6. ბიოლოგიური აგენტები პროტეინებია, რომელთა მიღებაც ცხოველთა ქსოვილებიდან ექსტრაქციის გზით ანდა რეკომბინანტული დნმ ტექნოლოგიითა შესაძლებელი და, რომლებიც ფარმაკოლოგიური თვისებებით ხასიათდებიან. დღეისათვის აშშ საკვებისა და წამლის ადმინისტრაციის მიერ ფსორიაზის სამკურნალო 5 ბიოლოგიური აგენტია დაშვებული. მათ შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ქვემოთ.
ფსორიაზის სამკურნალო ბიოლოგიური აგენტები
აღნიშნული ჯგუფის პრეპარატებს განეკუთვნება T-უჯრედების ინჰიბიტორები და სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის (TNF) ინჰიბიტორები.
ბიოლოგიური აგენტები, რომელთა სამიზნესაც პათოგენური T უჯრედები წარმოადგენენ
რეკომენდაციები ალეფაცეპტის (Alefacept) შესახებ:
• ჩვენება: საშუალო-მძიმე ფორმის ფსორიაზი
• დოზირება: კვირაში 15 მგ ინტრამუსკულარულად 12 კვირის განმავლობაში, შემდგომი 12 კვირიანი ინტერვალით მკურნალობის გარეშე.
• ხანმოკლე მკურნალობის შედეგები: პაციენთტა 21% ფსორიაზული მიდამოსა და სიმწვავის ინდექსის 75%-იან გაუმჯობესებას (PASI-75) 14 კვირაში აღწევს.
• ხანგრძლივი მკურნალობის შედეგები:
•• ასოცირებულია ხანგრძლივ რემისიასთან;
•• ალეფაცეპტზე პირველადი პასუხი შემდგომი მკურნალობის ხანგრძლივობის მარკერია. მკურნალობის ეფექტურობის შემთხვევაში პრეპარატის გამოყენება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 24 კვირიანი ინტერვალებითაა შესაძლებელი.
• ტოქსიურობა: კლინიკურ კვლევებში უსაფრთხოების საუკეთესო ვარიანტი.
• ძირითადი მონიტორინგი: CD4 რაოდენობა.
• მიმდინარე მონიტორინგი: CD4 რაოდენობის განსაზღვრა კვირაში ერთჯერ. მათი რიცხვი უნდა იყოს <250-ზე.
• ორსულობის კატეგორია: B
• წინააღმდეგჩვენება: ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) ინფექცია.

რეკომენდაციები ეფალიზუმაბის (Efalizumab) გამოყენების შესახებ
• ჩვენება: საშუალო და მძიმე ფორმის ფსორიაზი;
• დოზირება: 0.7მგ/კგ პირველად და შემდგომ 1,0მგ/კგ/კვირაში კანქვეშ;
• ადრეული პასუხი მკურნალობაზე: 3 თვეში პაციენტთა 27%-ს აღენიშნება PASI-ს გაუმჯობესება 75%-ით (PASI-75).
• მოგვიანებითი პასუხი მკურნალობაზე: პაციენტთა 44-50%-ში მიღწეულ და შენარჩუნებულ იქნა PASI-75 3 წლის განმავლობაში.
• ტოქსიურობა:
•• მკურნალობის დასაწყისში ხშირად ადგილი აქვს გრიპისმაგვარ სიმპტომატიკას, რომელიც მესამე კვირისათვის უკუგანვითარდება.
•• მკურნალობის ფონზე განვითარებული თრომბოციტოპენია, ჰემოლიზური ანემია, პანციტოპენია და პერიფერიული დემიელინიზაცია ყველა პუბლიკაციაშია ნახსენები.
• სხვა:
•• პაციენტთა მცირე პროცენტში დაავადება უფრო მეტად აგრესიული ხდება;
•• ნუ შეწყვეტთ მკურნალობას უეცრად თუკი არ არის ამის აუცილებლობა;
•• არ არის ეფექტური ფსორიაზული ართრიტის სამკურნალოდ. პაციენტთა გარკვეულ ჯგუფში ადგილი აქვს დაავადების გამწვავებას და ფსორიაზული ართრიტის ახალი შეტევის განვითარებას.
• ძირითადი მონიტორინგი: სისხლის საერთო ანალიზი.
• მიმდინარე მონიტორინგი:
•• სისხლის საერთო ანალიზი პირველი 3 თვის განმავლობაში თვეში ერთხელ და შემდეგ პერიოდული ინტერვალებით.
•• რეკომენდებულია ღვიძლის ფუნქციური სინჯების განსაზღვრა, ანამნეზის შეკრება და კვლევის ობიექტური მონაცემების შეგროვება მკურნალობის განმავლობაში.
• ორსულობის კატეგორია: C
ძირითადი რეკომენდაციები სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორის (TNF) ინჰიბიტორების შესახებ
• ანტი-TNF აგენტები წინააღმდეგნაჩვენებია მძიმე, აქტიური ინფექციების მქონე პაციენტებისათვის;
• მკურნალობის დაწყებამდე რეკომენდებულია ყველა პაციენტის ტესტირება ტუბერკულოზზე, რადგან არსებობს სარწმუნო მონაცემები ამ კლასის პრეპარატებით თერაპიისას ტუბერკულოზის რეაქტივაციის შესახებ (Desai, & Furst, 2006);
• ანტი-TNF აგენტებთან ერთად არ გამოიყენოთ ცოცხალი ვაქცინები. არარეკომენდებულია ბიოლოგიურად ინაქტივირებული და რეკომბინანტული ვაქცინებიც.
• ვინაიდან არსებობს კავშირი ანტი-TNF აგენტებსა და მადემიელინიზირებელ დაავადებებს შორის, ამ ჯგუფის პრეპარატების გამოყენება გაფანტული სკლეროზისა და სხვა მსგავსი დაავადებების მქონე პაციენტებში არ შეიძლება. ანტი-TNF აგენტების დანიშვნა ასევე არარეკომენდებულია გაფანტული სკლეროზის მქონე პაციენტთა პირველი რიგის ნათესავებში, რადგან დიდია მათში ამ დაავადების განვითარების რისკი.
• ანტი-TNF აგენტები ხელს უწყობენ გულის შეგუბებითი უკმარისობის გამწვავებასა და ახალი შეტევების განვითარებას, ამიტომ ამ პრეპარატების დანიშვნა III და IV კლასის (ნიუ-იორკის გულის ასოციაცია) გულის შეგუბებითი უკმარისობის მქონე პაციენტებში არ შეიძლება, ხოლო პაციენტებს, რომლებიც აღნიშნული კლასიფიკაციით I და II კლასს განეკუთვნებიან უნდა ჩაუტარდეს ექოკარდიოგრაფია. იმ შემთხვევაში, თუ გულის განდევნის ფრაქცია <50%-ზე, TNF ინჰიბიტორების დანიშვნაზე უარი უნდა ითქვას.
• აღწერილია TNF ინჰიბიტორებით მკურნალობის შედეგად B ჰეპატიტის რეაქტივაციის შემთხვევები, ამიტომ ამ ჯგუფის პრეპარატებით მკურნალობის დაწყებამდე რეკომენდებულია B ჰეპატიტზე ყველა პაციენტის სკრინინგი.
რეკომენდაციები ადალიმუმაბის (Adalimumab) შესახებ
• ჩვენება: საშუალო და მძიმე ფორმის ფსორიაზი და ფსორიაზული ართრიტი, მოზრდილთა და იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი (4 წლამდე ასაკის), მაანკილოზებელი სპონდილიტი და კრონის დაავადება;
• ფსორიაზის სამკურნალო დოზირება: 80მგ პირველ კვირას, 40მგ მეორე და შემდგომ კვირეებში სუბკუტანეურად;
• ადრეული პასუხი მკურნალობაზე: 12 კვირაში პაციენტთა 80%-ს აღენიშნა PASI-75;
• შორეული პასუხი მკურნალობაზე: 60 კვირის განმავლობაში PASI-75 შენარჩუნდა პაციენტთა 68%-ში.
• ტოქსიურობა:
•• აღწერილია ინექციის მიდამოში ადგილობრივი რეაქციის განვითარება;
•• იშვიათად აღინიშნება ტუბერკულოზის, სხვა ოპორტუნისტული ინფექციებისა და ავთვისებიანი წარმონაქმნების განვითარება;
•• იშვიათია წამლით ინდუცირებული შექცევადი გვერდითი მოვლენები, როგორიცაა მგლურა თირკმლისა და ცნს-ის დაზიანების გარეშე, ციტოპენია, გაფანტული სკლეროზი, გულის შეგუბებითი უკმარისობის გამწვავება და ახალი შეტევების განვითარება.
• ძირითადი მონიტორინგი:
•• პურიფიცირებული პროტეინის დერივაცია;
•• ღვიძლის ფუნქციური ტესტები, სისხლის საერთო ანალიზი
• მიმდინარე მონიტორინგი: პერიოდულად იგივე, რაც ძირითად მონიტორინგში + ანამნეზისა და ობიექტური კვლევის მონაცემების შეგროვება .
• ორსულობის კატეგორია: B
რეკომენდაციები ეთანერცეპტის (Etanercept) შესახებ
• ჩვენება: საშუალო და მძიმე ფორმის ფსორიაზი და ფსორიაზული ართრიტი, მოზრდილთა და იუვენილური რევმატოიდული ართრიტი (4 წლამდე ასაკის) და მაანკილოზებელი სპონდილიტი.
• დოზირება: 50 მგ ორჯერ კვირაში პირველი სამი თვის განმავლობაში, შემდეგ 50 მგ კვირაში ერთხელ სუბკუტანეურად.
• ადრეული პასუხი მკურნალობაზე: 12 კვირაში PASI-75 იმ პაციენტთა 49%-ს აღენიშნა, რომლებიც 50 მგ-ს კვირაში ორჯერ იღებდნენ, ხოლო PASI-75 იმ პაციენტთა 34%-მა მიაღწია, რომელთათვისაც პრეპარატის დოზა 25 მგ/კვირაში ორჯერ წარმოადგენდა.
• პასუხი დოზის შემცირებაზე: იმ პაციენტთა 54%-ს, რომელთა დოზა 50მგ-დან 25 მგ-მდე შეუმცირდა PASI-75 24 კვირის შემდეგ აღენიშნა, ხოლო იმავე დროში თავიდანვე 25 მგ პრეპარატზე მყოფი პაციენტების მხოლოდ 34%-მა მიაღწია ანალოგიურ შედეგს.
• ტოქსიურობა:
•• აღწერილია ინექციის მიდამოში ადგილობრივი რეაქციის განვითარება საშუალოდ გამოხატული ქავილის სახით.
•• იშვიათად აღინიშნება, მძიმე ინფექციების (მაგ. ტუბერკულოზის) და ავთვისებიანი წარმონაქმნების განვითარება.
•• იშვიათია წამლით ინდუცირებული შექცევადი გვერდითი მოვლენები, როგორიცაა მგლურა თირკმლისა და ცნს-ის დაზიანების გარეშე, ციტოპენია, გაფანტული სკლეროზი, გულის შეგუბებითი უკმარისობის გამწვავება და ახალი შეტევების განვითარება.
• ძირითადი მონიტორინგი:
•• პურიფიცირებული პროტეინის დერივაცია;
•• ღვიძლის ფუნქციური ტესტები, სისხლის საერთო ანალიზი;
• მიმდინარე მონიტორინგი: პერიოდულად იგივე, რაც ძირითად მონიტორინგში + ანამნეზისა და ობიექტური კვლევის მონაცემების შეგროვება.
• ორსულობის კატეგორია: B.
• წინააღმდეგჩვენება: სეფსისი.

რეკომენდაციები ინფლიქსიმაბის (Infliximab) შესახებ
• ჩვენება: მწვავე ფსორიაზი, საშუალო და მძიმე ფორმის ფსორიაზული ართრიტი, მოზრდილთა რევმატოიდული ართრიტი, მაანკილოზებელი სპონდილიტი, წყლულოვანი კოლიტი და კრონის დაავადება.
• დოზირება: 5მგ/კგ ინფუზია 0, მე-2 და მე-6 კვირაზე, შემდეგ ყოველ 6-8 კვირაში. დოზა და ინფუზიათა შორის ინტერვალები უნდა შეესაბამებოდეს პაციენტის მდგომარეობას.
• ადრეული პასუხი მკურნალობაზე: 10 კვირაში PASI-75 პაციენტთა 80%-ს აღენიშნა, ხოლო პაციენტთა 50%-ს PASI 2 კვირაში გაუუმჯობესდა.
• შორეული პასუხი მკურნალობაზე: 50 კვირის თავზე PASI-75 პაციენტთა 68%-ს შეუნარჩუნდა
• ტოქსიურობა:
•• შესაძლოა ინფუზიასთან დაკავშირებული შრატისმიერი რეაქციები, თუკი პაციენტის სისხლში შესაბამისი ანტისხეულები გაჩნდება;
•• ინფუზიური რეაქციების სიხშირეს კონკურენტული მეტოტრექსატი ამცირებს;
•• იშვიათ შემთხვევებში ადგილი აქვს სერიოზული ინფექციების (მაგ. ტუბერკულოზი) და ავთვისებიანი წარმონაქმნების განვითარებას (მათ შორის ღვიძლისა და ელენთის T-უჯრედოვანი ლიმფომა ბავშვებში). იშვიათია წამლით ინდუცირებული შექცევადი გვერდითი მოვლენებიც, როგორიცაა მგლურა თირკმლისა და ცნს-ის დაზიანების გარეშე, ციტოპენია, გაფანტული სკლეროზი, გულის შეგუბებითი უკმარისობის გამწვავება და ახალი შეტევების განვითარება.
• ძირითადი მონიტორინგი:
•• პურიფიცირებული პროტეინის დერივაცია
•• ღვიძლის ფუნქციური ტესტები, სისხლის საერთო ანალიზი
• მიმდინარე მონიტორინგი: პერიოდულად იგივე, რაც ძირითად მონიტორინგში + ანამნეზისა და ობიექტური კვლევის მონაცემების შეგროვება.
• ორსულობის კატეგორია: B
• წინააღმდეგჩვენება: ნიუ-იორკის გულის ასოციაციის III და IV კლასის გულის შეგუბებითი უკმარისობის მქონე პაციენტებში ინფლიქსიმაბის 5 მგ/კგ-ზე მეტის დანიშვნა წინააღმდეგნაჩვენებია.

გაგრძელება შემდეგ ნომერში

ინგლისურიდან თარგმნა გ. მაშანეიშვილმა

ნანახია: 14586 | შეფასებულია: 1 | რეიტინგი: [5.00]  შეფასება

შესაფასებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდით


კომენტარები

კომენტარის დასამატებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდითსახელი

პაროლი


2010 | მაისი–ივნისი | 16

2010 | მარტი–აპრილი | 15

2010 | იანვარი–თებერვალი | 14

2009 | ნოემბერი–დეკემბერი | 13

2009 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 12

2009 | ივლისი–აგვისტო | 11

2009 | მაისი–ივნისი | 10

2009 | მარტი–აპრილი | 9

2009 | იანვარი–თებერვალი | 8

2008 | ნოემბერი–დეკემბერი | 7

2008 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 6

2008 | ივლისი–აგვისტო | 5

2008 | მაისი–ივნისი | 4

2008 | მარტი–აპრილი | 3

2008 | იანვარი–თებერვალი | 2

2007 | ნოემბერი–დეკემბერი | 1


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ქართული google


დარეგისტრირებულია: 578

ამჟამად საიტზეა: 5

თქვენ ხართ სტუმარი No: 2475766


საიტის ავტორი: კობა კურტანიძე
© Copyright 2009-2022 MODERNPUBLISHING.GE
საიტზე არსებული მასალის გამოყენება ან გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე, აკრძალულია.