აქტუალური თემა

მედიცინის ისტორია

სამედიცინო მენეჯმენტი

გაიდლაინი

მიმოხილვა

ლექტორიუმი

სიახლეები

ახალი მეთოდები

კვლევა

ექსპერიმენტული კვლევა

ადამიანი და გარემო

რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

ჩვენი თანამედროვე

კლინიკური შემთხვევა

ლიტერატურული გვერდი


ძებნისთვის ჩაწერეთ
4 ან მეტი სიმბოლოგანვითარებად მსოფლიოს სჭირდება საკუთარი სამეცნიერო ჟურნალები [5.00]

სისხლის მუსიკა [5.00]

XXI საუკუნის დიდი მოაზროვნე [5.00]

რადონი და მისი დაშლის პროდუქტების გავლენა ადამიანზე [5.00]

თირკმლების ქრონიკული დაავადება [5.00]


თირკმლების ქრონიკული დაავადება [31200]

ჰემოსიდეროზით მიმდინარე დაავადებების მართვის თანამედროვე პრინციპები [19811]

საშვილოსნოს კედლის მთლიანობის აღდგენა ერთ­შრი­ანი განუწყვეტელი ნაკერით და პერიტონიზაცის ახალი მეთოდი [11789]

საქართველოში მოქმედი სამედიცინო საზოგადოებების როლი სამამულო ქირურგიის განვითარებაში [10189]

რადონი და მისი დაშლის პროდუქტების გავლენა ადამიანზე [8685]


თემების რაოდენობა: 20
კომენტარები: 0

GENETIC SCREENING OF INHERITED HEMOGLOBINOPATIES, G6PD DEFICIENCY, PHENYLKETONURIA AND HYPOTHIREOSIS IN NEWBORNS IN BAKU CITY

ავტორი: Mamedova R.F.; Baku State University
Мамедова Р.Ф.; Бакинский Государственный Университет
Генетический скрининг наследственных гемоглобинопатий, дефицита фермента Г6ФД, фенилкетонурии и гипотиреоза у новорожденных г. Баку
რ.ფ. მამედოვა; ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თანდაყოლილი ჰემოგლობინოპათიების, ფერმენტ გლუკოზო-6-ფოსფატდეჰიდროგენაზის დეფიციტის, ფენილკეტონურიისა და ჰიპოთირეოზის გენეტიკური სკრინინგი ქალაქ ბაქოს ახალშობილებში

>>  The author created „Genetic Passport of a newborn“ including the most frequent blood and metabolism diseases which were previously registered in the population of Azerbaijan. By means of genetic screening phenotypic frequencies of α-, β-thalassemas and HbS and HbD genes. Three mutation types of β-thalassemia: 1. β°- IVS-2-1 (G-A), 2. β°-сodon 8 (-AA) and 3. β+- IVS-1-110 (G-A) were identified. Two phenotypes for hemizygous form of G6PD enzyme deficiency were revealed. The value change of thyreotrop hormone was identified in 2,58% examined newborns with increased values of HbA1c.
Автором разработан «Генетический паспорт новорожденного», включающий наиболее часто встречающиеся заболевания крови и метаболизма, ранее зарегистрированные среди населения Азербайджана. Путем генетического скрининга установлены фенотипичекие частоты генов α-, β-талассемий, HbS и HbD. Идентифицировано три типа мутации β-талассемии; 1. β°- IVS-2-1 (Г-A), 2. ββ°-сodon 8 (-AA) и 3. β+- IVS-1-110 (Г-A). Установлено два фенотипа для гемизиготной формы дефицита фермента Г6ФД. Выявлено изменение значения тиреотропного гормона у 2,58% обследованных новорожденных с наличием повышенных значений HbA1c.
ავტორის მიერ შექმნილია ,,ახალშობილის გენეტიკური პასპორტი’’, რომელიც მოიცავს აზერბაიჯანის პოპულაციაში რეგისტრირებულ მეტაბოლურ და სისხლის ყველაზე ხშირ დაავადებებს. გენეტიკური სკრინინგის გზით დადგენილი იქნა ისეთი ჰემოგლობინოპათიების გენების ფენოტიპური სიხშირე, როგორიცაა α-, β-თალასემიები, HbS და HbD. იდენტიფიცირებულია β-თალასემიის მუტაციის 3 ტიპი: 1. ββ°- IVS-2-1(G-A), 2. β°-сodon 8 (-АА) და 3. β+- IVS-1-110 (G-A). დადგენილია ფერმენტ G6PD-ის დეფიციტის ჰემიზიგოტური ფორმის ორი ფენოტიპი. გამოკვლეული ახალშობილების 2,58%-ში გამოვლენილია თირეოტროპული ჰორმონის მნიშვნელობის ცვლილება HbA1c-ს მნიშვნელობის მომატებით.


Fig. 1. Cytogenetic Location: Xq28
Molecular Location on the X chromosome: base pairs 153,412,799 to 153,428,662
The G6PD gene is located on the long (q) arm of the X chromosome at position 28.
More precisely, the G6PD gene is located from base pair 153,412,799 to base pair 153,428,662 on the X chromosome.
www.ghr.nlm.nih.gov/gene=g6pd

INTRODUCTION
Prophylaxis program of congenital and inherited diseases basing on data of „genetic burden“, which is in general abaut 30-40 for each 1000 newborns. Frequency of congenital and inherited diseases in children is not higher than 5% in average, compared with 1% of monogenic diseases, 0,7% of chromosomal aberrations, 3% of inherited trend – multifactor diseases, 0,4% genetic non-compatibility between mother and child on antigens. Prophylaxis is the main agent in the struggle against congenital and inherited diseases. The main organizational prophylaxis form is postnatal inherited diseases diagnostics which could be cured and medical- genetic consulting.
Nowadays screening of newborns covers the majority of states and territories. However, formal testimonies of clinical effectiveness of screening, excluding phenylketonuria, inherited hypothyriosis, mucoviscidosis, sickle-cell anemia and thala­sse­mias, are not clearly argumented. 4,7-12
During some recent decades the population of our Republic were studied for such inherited diseases as hemophilia, Eylers-Danlos syndrome, hemoglo­bi­nopathies, enzymopathies, skeletal ab­no­rmalities (inherited hip dislocation), central ner­ves system diseases, teeth-jaw abnormalities, congenital ca­taract, etc. All those studies were done in wide population scale in different areas of the Republic. However, there are screening re­sear­ches of certain inherited diseases, which were carried out among students, school children, preg­nant women, married couples as well newborns.1,2,5,6
Taking into account the above said, the goal of our studies is the research of inherited diseases as phenylketonuria (PKU), hypothyriosis, G6PD enzyme deficiency and hemoglobinopathies (HP) among newborns and development of the unique program for their screening.
We have to mention the fact, that screening of such inherited diseases as phenylketonuria, hypothyriosis among newborns was not done at all. Sporadic studies of hemoglobinopathies exist among newborns in the Republic.

MATERIAL AND METHODS.
The material was gathered in the maternal department of the Central Oilers’ Hospital between 2003 and 2005. The overall number of newborns – 2677 (1287 boys and 1390 girls). For the first time „Genetic passport of a newborn“ was ­de­ve­loped including most frequent encounted blood and metabolism inherited diseases previously registered in Azerbaijan population. For that purpose newborns’ blood screening of the thyrotrophic hormone (TTH), PKU, HP, G6PD enzyme deficiency was carried out in Baku city.
To identify the frequency of inherited HP’s among newborns we used set of methods including analytic method of isoelectrofocusing (IEF) in polyacrylamide ampholine plates with pH 3,5-9,5 and 5,5-8,5, test for sickle-cell, hemoglobin solubility test, quantitative analysis of fetal hemoglobin and erythrocyte osmotic resistance test.3 Quantitative analysis of TTH was done by „PERSONAL LAB“ (Germany) apparatus by means of ADALTIS agents provided by „HUMAN“ company (Italy). To diagnose PKU in newborns we used probe of Felling and method of thin-layer chromatography. For that purpose we used urine and capillary blood of newborns. НbА1с level screening was carried out by IEF. In case of НbА1с increase (visual assessment), the quantitative identification of НbА1с was done on Dimension device (USA). ARMS method was used for beta-thalassemia mutations identification (Fig 2).

RESULTS AND DISCUSSION.
Created „Genetic Passport of the newborn“ is presented at the picture 1. As we see from it, the inner part of the genetic passport is set in two languages: page 1 shows the number of genetic passport, last name, first name and newborn’s mother’s and father’s names, date of birth, list of analysis, notes and last name and first name of the Head of Central clinic-diagnostic laboratory of Central Oilers’ Hospital. The first page is written in Azerbaijani language. The second page is just the same has in English
In 55 out of 1128 examined newborns we could identify α-thalassemia in 28 newborns, β-tha­la­sse­mia – 28, HbS – 4, HbD in 1 newborn with pheno­ty­pic frequency of 2,48%; 1,95%; 0,35% and 0,09%, respectively.
To identify mutation types of β-thalassemia we used the following oligonucleotide primers: 1. βo- IVS-2-1 (G-A), 2. βo-codon 8 (-AA); 3. β+- IVS-1-110 (G-A);4. β°-codon 8/9 (+G); 5. β+- IVS-1-6 (T-C) and 6. β+- IVS-1-5 (G-C).
Three mutation types for β-thalassemia gene were identified:
1. micro deletion in two adenine nucleotides in cordon 8 of the first exon of β-globin gene with phenotype of ββo-thalassemia - ββo-codon 8 (-AA),
2. substitution of guanine nucleotide by adenine nucleotide in 110 position of the first minor intron of ββ-globin gene with phenotype of ββ+-thahlassemia - ββ+- IVS-1-110 (G-A) and
3. substitution of guanine by adenine nucleotide in the position 1 of the second major intron of ββ-globin gene with phenotype of ββo-thahlassemia – βo- IVS-2-1 (G-A).
The level of thyreotropic hormone (TTH) was identified in first 3-5 days of newborn’s life. When the level of TTH was from 30 IU/l to 50IU/l, the test was repeated. When level was higher than 50 IU/l we recommended newborn’s mother to approach the physician after leaving the maternity house. In newborns we observed the modal distribution of TTH. There have been identified hypo- and hyper-function of the thyroid gland, which is directly linked to CNS abnormalities in children. The relation between values of TTH and HbA1c was also identified. The obtained results of genetic screening of TTH and HbA1c allow pediatricians to carry out treatment of the affected children in time before the clinic manifestation shows itself.
Screening carried by us in urine among 1827 newborns allowed us to identify PKU in 4 newborns. For diagnostics confirmation the blood sampling in newborns and thin-layer chroma­to­graphy of serum aminoacids have been done. In all four cases compared with control group we ob­ser­ved significant increase of phenylalanine ami­noacid level.
In 28 newborns we managed to diagnose G6PD enzyme deficiency. In 22 boys hemizygous state of G6PD enzyme deficiency with two phenotypes was identified. In the first case in 15 boys we revealed total deficiency of the enzyme: “0”- phenotype. In the second case in 7 boys we observed remnant activity with its variation from 10 to 30% of normal enzyme activity: “+”-phenotype.
Clinical research of newborns allowed us additionally to identify Down syndrome, Spina bifida, hemolytic disease of newborns, acephalia, skeletal abnormality, including polydactylia, cryptorchism and hypospadia in boys.
Thus, by means of genetic screening of newborns in Baku city we managed to reveal such forms of inherited hemoglobinopathies as α- and β-tha­lassemias, abnormal S and D hemoglobins, G6PD deficiency and TTH hormone level, phenylketonuria as well as Down syndrome, Spina bifida, newborns’ hemolytic disease, hydrocephalia, acephalia, cryptorchism and hypospadia in boys. Newborns’ genetic screening obtained results will allow pediatricians physicians to treat affected children before the clinical manifestations show themselves. For purpose of inherited diseases prophylaxis in newborns in the families with genetic risk it is recommended to carry out the prenatal diagnosis by using DNA technologies.

CONCLUSIONS.
• For the first time we created “Genetic Passport of a newborn”, including the most frequent diseases of blood and metabolism which were earlier registered in the population of Azerbaijan.
• The changes of TTH value in 2,58% of examined newborns with increased values of HbA1c were identified.
• Phenotypic frequencies of αα-, ββ-thalassemias, HbS and HbD genes were identified.
• Two phenotypes for hemizygous form of G6PD enzyme deficiency were found: phenotypes G6PD “+” and G6PD “-”.
• Three mutation types of ββ-thalassemia: 1. βo-IVS-2-1 (G-A), 2. βo-codon 8 (-AA) and 3. β+-IVS-1-110 (G-A) were revealed.

ლიტერატურა

ნანახია: 8016 | შეფასებულია: 0 | რეიტინგი: [0.00]  შეფასება

შესაფასებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდით


კომენტარები

კომენტარის დასამატებლად გაიარეთ ავტორიზაცია, ან დარეგისტრირდითსახელი

პაროლი


2010 | მაისი–ივნისი | 16

2010 | მარტი–აპრილი | 15

2010 | იანვარი–თებერვალი | 14

2009 | ნოემბერი–დეკემბერი | 13

2009 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 12

2009 | ივლისი–აგვისტო | 11

2009 | მაისი–ივნისი | 10

2009 | მარტი–აპრილი | 9

2009 | იანვარი–თებერვალი | 8

2008 | ნოემბერი–დეკემბერი | 7

2008 | სექტემბერი–ოქტომბერი | 6

2008 | ივლისი–აგვისტო | 5

2008 | მაისი–ივნისი | 4

2008 | მარტი–აპრილი | 3

2008 | იანვარი–თებერვალი | 2

2007 | ნოემბერი–დეკემბერი | 1


ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ქართული google


დარეგისტრირებულია: 578

ამჟამად საიტზეა: 4

თქვენ ხართ სტუმარი No: 2419117


საიტის ავტორი: კობა კურტანიძე
© Copyright 2009-2022 MODERNPUBLISHING.GE
საიტზე არსებული მასალის გამოყენება ან გავრცელება, საიტის ადმინისტრაციის ნებართვის გარეშე, აკრძალულია.